Фумигация на зърно в силози и складове

Фумигация на зърно в силози
Фумигацията се извършва с фосфоводородни препарати продукти на Detia Degesch – магтоксин, фостоксин. Използват се различни формулации в зависимост от продукта и предназначението му: пелети, таблети, плочи, пакети. Активното вещество фосфин PH3 се отделя от магтоксин Mg3P2 и фостоксин Al(OH)3 вследствие на реакция с вода. Температурата определя скоростта на реакцията. При температура под 5?С фумигация е разрешена само с магтоксин.
Mg3P2 + 6H2O –> 3Mg(OH) 2 + 2PH3
AlP + 3H2O –> Al(OH)3 + PH3
При висока температура и влажност реакцията протича бързо и е възможно достигане до взривоопасни концентрации от фосфин. При сбито, уплътнено и самозагрято зърно, фосфина не се разпределя равномерно в зънения насип, вследствие на което ефекта от обработката е слаб и риска от експлозия и пожар голям.
В силози с активна вентилация фумигацията се извършва, без прехвърляне на зърно от клетка в клетка. Използват се газ реактори, рециркулационни методи осигуряващи бързо действие, отличен ефект, малък карантинен срок.
Фумигация на зърно в силози
В силози без вентилация фумигация се осъществява при прехвърляне на зърно от клетка в клетка. Препарата се влага чрез дозатори на Detia Degesch.
В плоски складове препаратите се влагат посредством сонди. След като се вложат фосфоводородните препарати, повърхността на зърното се херметизира с полиетиленово фолио осигурено от фумигатора.
При фумигация на зърно се обработва свободната вместимост и външните стени на склада.
При предявено изискване от страна на Възложителя фумигацията се извършва посредством препарати и методи, без остатъчни количества от пестициди в обгазените продукти.
След изтичане на експозицията зърното се дегазира. С газанализатори се замерват остатъчните количества от токсичен газ, които не трябва да надвишават 0.1ppm.
За постигане на добър ефект от фумигацията е необходимо да бъдат извършени подготвителни мероприятия .
Фумигация на суровини и зърно се извършва при установяване на зараза от складови насекомни вредители над I-степен. Готова продукция се фумигира при наличие на зараза.

Фумигация на складове

Фумигация на силози

Фумигация под полиетилиен