Фумигация на кораби, шлепове, вагони, контейнери

fumigaciyaФумигация на зърно в кораби се извършва с продукти на Detia Degesch. Препаратите се влагат посредством сонди. При фумигация на пшеница и ечемик има възможност да бъдат използвани сонди с дължина до 10-12м. При фумигация на царевица дължината на сондите е 6-8м, а при слънчоглед не е възможно използване на сонди по дълги от 2-4м. Кораби с дълбочина на трюмовете над 12м, а за слънчоглед над 8м, е необходимо да се фумигират чрез циркулация на газ.

За фумигация на кораби с голяма дълбочина на трюмовете или ако е необходимо експозицията да не превишава 3÷4 дни се прилага рециркулационна система. Залага се система от тръби в трюмовете на кораба преди започване на товарване. Монтират се помпи, осъществяващи циркулация на газ в целия обем на трюма. След приключване на товарните работи се влага фосфоводороден препарат и се включват помпите. Рециркулационната система гарантира равномерно разпределяне на фумиганта, добър ефект от фумигацията в цялата дълбочина на насипа и по кратка експозиция.

fumigaciya na korabi

При фумигация с магтоксин плочи и Деция Газ ЕКС Б / фостоксин пакети / с активно вещество фосфин се гарантира, че след дегазация в продукцията няма остатъци от токсични вещества. Магтоксин плочи и Деция Газ ЕКС Б са регистрирани за фумигация на зърно, ядки, сушени плодове, тютюн и други хр.продукти за директна консумация. Препаратите са под формата на хартиени плочи или пакети. Плочите и пакетите се влагат на повърхността на фумигирания продукт след приключване на товарните дейности.

Експозицията на фумигацията се определя в зависимост от използвания препарат, температурата на продукта и дълбочината на трюмовете. След дегазация при замерени концентрации на фосфин по-ниски от 0.1ppm се счита че препарата е разграден напълно. Твърдите продукти от хидролизата / Mg(OH)2 и Al(OH)3 / са безвредни и се сепарират при преработка на зърното. При фумигация с плочи или пакети, същите се събират и закопават преди разтоварване. С плочите и пакетите се изхвърлят остатъчните продукти от хидролизата на магнезиев или алуминиев фосфид.

Фумигацията се извършва на място посочено от възложителя след приключване на товарните работи.